فودلند

منوی غذاهای فودلند

لیست غذاهای فست فود فودلند / تلفن سفارش : 02632719006

پیتزا  Pizza

۱- پیتزا مخصوص فودلند 

قیمت : 52000 تومان و 75000 تومان

۲- پیتزا چهارفصل 

قیمت : 57000 تومان و 82000 تومان

۳- پیتزا سوپریم

قیمت : 57000 تومان و 78000 تومان

۴- پیتزا رست بیف 

قیمت : 62000 تومان و 85000 تومان

۵- پیتزا بوقلمون

قیمت : 57000 تومان و 78000 تومان

۶- پیتزا لوکس 

قیمت : 58000 تومان

۷- پیتزا میکس 

قیمت : 57000 تومان و 82000 تومان

۸- پیتزا گوشت و قارچ 

قیمت : 52000 تومان و 78000 تومان

۹- پیتزا مرغ و قارچ 

قیمت : 55000 تومان و 82000 تومان

۱۰- پیتزا قارچ

قیمت : 50000 تومان و 70000 تومان

۱۱- پیتزا قارچ و سوسیس

قیمت : 50000 تومان و 75000 تومان

۱۲- پیتزا سبزیجات

قیمت : 48000 تومان و 65000 تومان

۱۳- پیتزا پپرونی

قیمت : 52000 تومان و 75000 تومان

۱۴- پیتزا دبل 

قیمت : 57000 تومان

۱۵- پیتزا مکزیکی

قیمت : 52000 تومان و 75000 تومان

۱6- پیتزا فیلادلفیا

قیمت : 62000 تومان و 82000 تومان

 17- پیتزا مارگاریتا

قیمت : 50000 تومان و 70000 تومان

18- پیتزا رست بیتال

قیمت : 62000 تومان و 85000 تومان

19- پیتزا استیکی

قیمت : 60000 تومان و 82000 تومان

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

برگر Burger

۱- رویال برگر ذغالی

قیمت : 36000 تومان

2- سوپر رویال برگر ذغالی

قیمت : 44000  تومان

3- زینگر

قیمت : 37000 تومان

4- سوپر میت

 قیمت : 38000 تومان

5- میکس برگر ذغالی

قیمت : 36000 تومان

6- برگر ذغالی 

قیمت : 28000 تومان

7- چیز برگر ذغالی

قیمت : 30000 تومان

8- دبل چیز برگر

قیمت : 42۰۰۰ تومان

9- ماشروم برگر

قیمت : 31000 تومان

۱0- قارچ برگر ذغالی

قیمت : 30000 تومان

11- استیک یونانی قارچ و پنیر

قیمت : 35000 تومان

12- استیک مکزیکی قارچ و پنیر 

قیمت : 35000 تومان

13- رست بیتو قارچ و پنیر

قیمت : 42000 تومان

 

 

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

هات داگ Sousage

۱- هات داگ رویال

قیمت : 35000 تومان

۲- هات داگ 

قیمت : 25000 تومان

۳- هات داگ تنوری

قیمت : 28000 تومان

4- هات داگ با قارچ و پنیر 

قیمت : 28000 تومان

5- کراکف

قیمت : 30000 تومان

6- کراکف رویال

قیمت : 38000 تومان

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

سوخاری Fried

۱- فیله سوخاری 

قیمت : 32000 تومان

۲- فیله سوخاری با قارچ و پنیر

قیمت : 35000 تومان

۳- فیله سوخاری رویال

قیمت : 38000 تومان

 

 

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

سرد Cold

۱- ژامبون فیله استیک

قیمت : 27000 تومان

۲- ژامبون فیله گوشت 

قیمت : 27000 تومان

۳- ژامبون فیله مرغ 

قیمت : 27000 تومان

۴- کالباس پپرونی

قیمت : 27000 تومان

 

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

تنوری  Tandoori

۱- مخصوص تنوری 

قیمت : 30000 تومان

۲- ژامبون استیک تنوری 

قیمت : 29000 تومان

۳- ژامبون گوشت تنوری 

قیمت : 29000 تومان

۴- ژامبون مرغ تنوری 

قیمت : 29000 تومان

۵- پپرونی تنوری

قیمت : 30000 تومان

 

 

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

۱- سینه مرغ گریل رویال

قیمت : 38000 تومان

۲- سینه مرغ گریل

قیمت : 32000 تومان

۳- چیکن برگر

قیمت : 28000 تومان

۴- چیکن چیز برگر

قیمت : 30000 تومان

۵- چیکن ماشروم برگر

قیمت : 31000 تومان

۶- سینه بوقلمون گریل

قیمت :  32000 تومان

۷- سینه بوقلمون رویال

قیمت :  38000 تومان

۸- مرغ گریل با قارچ و پنیر

قیمت :  35000 تومان

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

دسر Starter

۱- نان سیر 

قیمت : 22000 تومان

۲- سیب زمینی لوکس

قیمت : 29000 تومان

۳- سوپر سیب زمینی

قیمت : 27000 تومان

۴- سیب زمینی با قارچ و پنیر 

قیمت : 25000 تومان

۵- سیب زمینی 

قیمت :18000 تومانپ

۶- سالاد کلم 

قیمت : 12۰۰۰ تومان

۷- سالاد ماکارونی 

قیمت : 15۰۰۰ تومان

۸- سالاد فصل 

قیمت : 12000 تومان

 

 

کرج ، بلوار دانش آموز خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی

تلفن سفارش : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶